1. Tiếng Hán:


Chú Chuẩn Đề dài: ( tiếng Hán)Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha, án, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề, ta bà ha


Chú Chuẩn Đề t hu gọn (câu tâm chú) : Án, Chiết Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề Ta Bà Ha


2. Tiếng Phạn:

Namo Saptanam , Samyaksambuddha , Kotinam, Tadyatha: OM, CALE, CULE, CUNDI SVAHA.Chú Chuẩn Đề đầy đủ nhất, thường vẽ thành vòng tròn dán trong nhà:

Tiếng Hán:

Án Lam, Án xỉ Lâm. Án mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha: Án, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Để ta bà ha, Bộ Lâm.

Tiếng Phạn:

OM LAM, OM SHRI-LING. OM MANI PADME HUM, NAMO SAPTANAM SAMYAKSAMBUDDHA KOTINAM TADYATHA: OM CALE, CULE , CUNDHI SVAHA, OM PHRI-LING