Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_1/8

Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_2/8

Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_3/8

Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_4/8

Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_5/8

Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_6/8

Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_7/8

Sam cau sieu do Chung Sanh Noi Dia Nguc_8/8


Nguyện đem công đức này
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều tròn thành Phật đạo

TLST